Algemene Voorwaarden The Live Community

Vennootschap onder The Live Community (hierna: Live Community) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80973191 en is gevestigd aan Anthony Fokkerweg 61 (1059 CP) te Amsterdam.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Live Community.

3. Applicatie: de Applicatie die Live Community laat ontwikkelen door een derde welke ter beschikking gesteld zal worden voor het Evenement. 

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de diensten die Live Community aanbiedt, zijn het plannen en organiseren van online beurzen en evenementen, alsmede het verzorgen van de promotie van voornoemde evenementen. Ten aanzien van het organiseren van een Evenement zal Live Community een Applicatie laten ontwikkelen en deze ter beschikking stellen tijdens het Evenement. Live Community kan hierbij ook een (exposanten) portaal en een ticketportaal ter beschikking stellen. Tevens verhuurt Live Community de studio AF-61.

6. Evenement: het online evenement/de online beurs dat/die door Live Community ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd. 

7. Live Community: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

8. Opdrachtgever: het Bedrijf die Live Community heeft aangesteld, projecten aan Live Community heeft verleend voor Diensten die door Live Community worden uitgevoerd, of waaraan Live Community een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Live Community, alsmede voorstellen van Live Community voor Diensten die door Live Community aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Live Community waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

10. Website: de Website waarop Live Community haar Diensten aanbiedt is: https://livecommunity.nl/ en https://events.livecommunity.nl. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Live Community, elke Overeenkomst tussen Live Community en Opdrachtgever en op elke dienst die door Live Community wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Live Community aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Live Community is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Live Community niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door Live Community gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Live Community is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Live Community het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Live Community gegronde reden te weigeren.

3. Aan de offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de diensten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn. 

4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

6. Oplevertijden in het aanbod van Live Community zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Live Community niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Live Community daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Live Community anders aangeeft. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Live Community heeft aanvaard door een (digitaal) ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Live Community te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Live Community heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Live Community is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Live Community zal hierbij in ieder geval 50% van de overeengekomen offerte in rekening brengen. 

5. Elke Overeenkomst die met Live Community wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Live Community wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Live Community is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Live Community van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Live Communitys kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Live Community ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Live Community tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Live Community is hierbij leidend. Onder de daadwerkelijk gemaakte kosten valt in ieder geval 100% van de vaste platform kosten. Voor alle ingehuurde overige diensten gelden de annuleringsvoorwaarden van de ingeschakelde derden. 

5. Zowel Opdrachtgever als Live Community kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Live Community nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. Indien Opdrachtgever de datum van het overeengekomen Evenement wenst te verplaatsen, dan zal dit in het kader van de Overeenkomst worden opgevat als een verzoek tot annulering zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft tot 7 dagen voor aanvangsdatum van het Evenement de mogelijkheid om het Evenement te verplaatsen. Hiervoor dient Opdrachtgever een vergoeding van 75% van de overeengekomen offerte te betalen. Bij verplaatsing van het Evenement binnen 7 dagen voor aanvangsdatum van het Evenement dient Opdrachtgever de volledige offerte te vergoeden. De vergoeding komt bovenop de kosten voor het Evenement. 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Live Community zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Live Community staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Live Community de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie tijdens het intakegesprek. Partijen zullen in samenspraak, met inbreng van Live Community tot een plan van aanpak/planning komen. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Live Community aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Live Community heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Live Community niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Live Community, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Live Community is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Live Community kan, indien daartoe opdracht is gegeven, Opdrachtgever vertegenwoordigen bij de totstandkoming van één of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een Applicatie op te leveren.

7. Uitvoering van werkzaamheden om een Applicatie op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waarmee Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Live Community is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze Overeenkomst door de betreffende derde, behoudens het geval waarin Live Community zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.

8. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Live Community is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee Live Community kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met Live Community niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever.  

9. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. Live Community is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart Live Community voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.

10. Live Community heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

11. Communicatie met door Live Community ingeschakelde derden loopt uitsluitend via Live Community.

12. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. 

13. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Live Community Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

14. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Live Community aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Live Community of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Live Community recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

15. Live Community zal voorafgaand aan het het Evenement een generale repetitie houden. Indien er nog wijzigingen nodig zijn, dan kan Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken aan Live Community. Live Community zal deze wijzigingen doorvoeren, indien dit haalbaar is in een dag en redelijkerwijs kan worden gevraagd van Live Community. 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Live Community verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Live Community niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Live Community is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Live Community verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Live Community voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Live Community kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Live Community gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Live Community.

4. Opdrachtgever dient voor de ontwikkeling van een Applicatie ten behoeve van het Evenement toegang te verschaffen tot zijn Apple Development account. 

5. Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan al hetgeen Live Community van haar verlangt indien en voorzover dit redelijkerwijs van Opdrachtgever verlangt kan worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Opdrachtgever verleent Live Community toestemming de door haar verstrekte gegevens, waaronder verstaan maar niet beperkt tot haar logo en merknamen te gebruiken ten behoeve van de promotie van het Evenement.

7. Indien Partijen de levering en/of productie van promotiewerk (digitale flyers en/of folders) overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole hiervan. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het werk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 - Adviezen

1. Live Community kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Live Community de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Live Community verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Live Community is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Live Community Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Live Community de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Live Community gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

Artikel 10 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Live Community voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Live Community opgestelde urenregistratie (nacalculatie). Tevens dient Opdrachtgever een tarief te betalen voor het ter beschikking stellen van het portaal en het ticketportaal en verhuur van de studio. 

3. Indien overeengekomen, wordt reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Live Community haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Live Community is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Live Community. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Live Community zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Live Community meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Live Community gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Live Community de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Live Community verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Live Community tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Live Community op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

1. Live Community heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Live Community gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Live Community is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Live Community is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Live Community te vergoeden voor elk financieel verlies dat Live Community lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 - Overmacht

1. Live Community is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Live Community wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Live Community, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Live Community zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Live Community of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Live Community buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Live Community is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Live Community alleen geacht te bestaan indien Live Community dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Live Community, is Live Community uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Live Community binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Live Community deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Live Community in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Live Community leidt tot aansprakelijkheid van Live Community, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Live Community. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Live Community sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Live Community is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Live Community voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Live Community geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Live Community.

6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Live Community nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Live Community haar eigen advies.

7. Live Community staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Live Community verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Live Community vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Live Community binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Live Community. 

Artikel 16 - Geheimhouding

1. Live Community en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Live Community bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Live Community is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Live Community opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Live Community steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Live Community op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Live Community zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Live Community niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Live Community aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Live Community vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Live Community vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Live Community is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Live Community en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Live Community een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Live Community onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen. 

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Live Community waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Live Community en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Live Community rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van https://livecommunity.nl/. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Live Community opgeleverde zaken, dient Live Community expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Live Community rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Live Community, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Live Community om schade te vorderen. 

Artikel 18 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Live Community verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Live Community zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Live Community van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Live Community voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Live Community voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Live Community verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Live Community of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Live Community de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Live Community zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Live Community en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Live Community heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Live Community en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 13 november 2020